Har tandvårdsbidraget fått önskvärd effekt?

Vid en enkätundersökning utförd av Socialstyrelsen år 2009 framkom att hälften av svarspersonerna kände till att tandvårdsbidraget fanns. Denna siffra var betydligt lägre för utlandsfödda och socioekonomiskt utsatta grupper, vilka är de som tandvården generellt också har svårast att nå ut till. Kännedomen om det allmänna tandvårdsbidraget behöver därför höjas kraftigt för att nå önskvärd effekt – att öka antalet preventiva tandläkarbesök.

Då mer än 50 % av befolkningen besöker en tandläkare varje år kan det konstateras att några av dessa får en rabatt de inte kände till att de skulle få när de gick till tandläkaren. Det är naturligtvis fördelaktigt för den enskilde tandläkaren eller tandhygienisten att upplysa om tandvårdsbidraget, då det ju ger patienten en nästintill kostnadsfri tandläkarundersökning vartannat år.

För mer information se också denna artikel på Sveriges Radio:

Se också DN-artikeln för att få en mera övergripande syn.